Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Danh mục các tài liệu ĐHĐCĐ 2017 của MTS

1) Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: download

2) Báo cáo của Ban Giám đốc tại ĐHĐCĐ MTS 2017: download

3) Báo cáo tài chính 2016 (tóm tắt) : download

4) Phương án chi cổ tức, PPLN 2016: download

5) Ban kiểm soát báo cáo thẩm định BCTC 2016: download

6) Báo cáo hoạt động của BKS: download

7) Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán – BKS: download

8) Báo cáo của HĐQT: download

9) Báo cáo thù lao HĐQT: download

Facebook chat