Title

Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Với mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, Tập đoàn đã có nhiều cơ chế khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào sâu rộng tại các đơn vị.

Theo đó, Tập đoàn áp dụng nhiều cơ chế khuyến khích cho các đơn vị, tập thể và cá nhân tổ chức ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong sản xuất như áp dụng hình thức cho vay hỗ trợ lãi suất để nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới. Toàn bộ hiệu quả kinh tế do áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới có được, Tập đoàn để lại 100% cho các đơn vị trong 2 năm đầu kể từ khi áp dụng. Đối với công nghệ đã được phê duyệt áp dụng, trong thời gian đầu chưa có đơn giá công đoạn tổng hợp thì tính toán giao khoán chi tiết theo yếu tố chi phí theo định mức đã duyệt… Ngoài ra, Tập đoàn chủ trì chỉ đạo nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, đồng thời khuyến khích các Công ty chủ động tìm kiếm, liên kết với các đối tác nước ngoài trong việc áp dụng, chuyển giao công nghệ khai thác, đào lò tiên tiến, hiệu quả và nhiều biện pháp hỗ trợ cần thiết khác v.v…

Các cơ chế này cũng là một phần công việc quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn tin: vinacomin.vn

Like0

View 3953

Facebook chat