Title

Sắp xếp tổ chức đảng trong doanh nghiệp: Nhìn từ Đảng bộ Than Quảng Ninh

Năm 2019, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các chi, đảng bộ vùng Hạ Long - Cẩm Phả trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh, tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác phối hợp tháng 11/2019. Ảnh: vinacomin.vn

Đảng bộ Than Quảng Ninh hiện có 41 chi, đảng bộ cơ sở, 8 đảng bộ bộ phận, 947 chi bộ trực thuộc, trên 18.600 đảng viên. Để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy, trọng tâm là sắp xếp tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức đảng thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 16 văn bản, quy chế, quy định, chương trình hành động, hướng dẫn, kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo vừa có tính cấp thiết triển khai ngay, vừa có tính chỉ đạo dài hơi về công tác tổ chức và cán bộ, sắp xếp tổ chức đảng.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã làm tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận để tạo sự đồng thuận thống nhất cao từ chủ trương đến tổ chức thực hiện, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn đơn vị. Các đề án tái cơ cấu TKV và các đơn vị trực thuộc, xây dựng các mô hình mẫu các đơn vị đều được Tập đoàn lấy ý kiến tham gia, góp ý, phản biện từ Đảng ủy Than Quảng Ninh. Đây là điều thuận lợi để Đảng ủy Than Quảng Ninh nắm bắt từ chủ trương đến việc thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức đảng một cách cụ thể.

Đảng ủy Than Quảng Ninh giao cấp ủy các đơn vị tổ chức rà soát, sắp xếp lại tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở, các đơn vị, các phòng ban, phân xưởng theo mô hình mẫu đã được TKV hướng dẫn; hoàn thiện chức năng nhiệm vụ các phòng, phân xưởng phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi đơn vị. Đồng thời, quyết liệt xây dựng và thực hiện mô hình chi bộ đồng nhất với đơn vị phòng ban, phân xưởng cơ quan chuyên môn, hạn chế tối đa mô hình chi bộ ghép. Riêng năm 2019, Đảng ủy than Quảng Ninh đã xóa 21 chi bộ ghép, thành lập mới 65 chi bộ; hiện còn 12 chi bộ ghép, chiếm 1,2% số chi bộ trực thuộc, là các chi bộ do đặc thù ở một số đơn vị.

Thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg (ngày 12/12/2017) của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020", Đảng ủy Than Quảng Ninh đã bàn giao 2 tổ chức cơ sở đảng là Đảng bộ Công ty CP Vận tải thủy, Chi bộ Công ty CP Đại lý Hàng Hải về trực thuộc Thành ủy Hạ Long theo đúng quy định.

Để đảm bảo cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến chỉ đạo thực hiện, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư đồng thời là giám đốc đơn vị cơ sở. Đến nay, đã thực hiện nhất thể hóa 34/41 đơn vị, đạt 83% (vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra nhiệm kỳ 2020-2025); giảm 12% cán bộ chuyên trách công tác đảng. Qua thực hiện, người đứng đầu cấp ủy đơn vị nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh tại đơn vị; tiết kiệm thời gian hội họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện cao hơn; quyết định, điều hành công việc nhanh hơn, sát hơn, tập trung hơn. Chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ nét, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm ở đơn vị.

Nguồn: Vinacomin news

Like0

View 4985

Facebook chat