Title

ĐOÀN THANH NIÊN MTS TÍCH CỰC THAM GIA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

              Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, khẳng định: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

                         Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt của Đảng

             Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Đoàn Thanh niên MTS đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó, triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trên thực tiễn, nổi bật là:

              Trong những năm qua đội ngũ thanh niên, lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết của Đoàn thanh niên MTS luôn gương mẫu thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong trong tất cả các lĩnh vực, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động sản xuất kinh doanh được cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Công ty ghi nhận, biểu dương. Năm 2020 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những đơn vị dẫn đầu các hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tình nguyện của Đoàn than Quảng Ninh.

             Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Đoàn thanh niên Công ty đã cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn,... Ban hành các văn bản triển khai trong tổ chức Đoàn, giám sát đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 18/1/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh v/v lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Nghị quyết 02 - NQ/ĐU, ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về “đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc giai đoạn 2020 ÷ 2025”; triển khai Nghị quyết số 02/NQ- TW nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng..., thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh và hướng dẫn đoàn trực trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

             Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới,... bảo đảm tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đoàn. Việc đấu tranh được thực hiện qua các buổi tuyên truyền, tọa đàm, trao đổi thông tin, qua mạng xã hội facebook, zalo. Hàng tháng có hơn 30 lượt tin, bài viết được chia sẻ và viết qua tài khoản “MTS kỷ luật”, “VP VMTS”.

            Phát huy vai trò trong xây dựng Đảng về tổ chức. Trong đó, tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, tu dưỡng phát triển Đảng tại các đơn vị, giới thiệu sang Đảng xem xét, kết nạp. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Đoàn thanh niên MTS vinh dự giới thiệu 03 đồng chí đoàn viên ưu tú sang Đảng kết nạp với 185 đồng chí thuộc các đơn vị trong toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh được kết nạp trong dịp này. Ngày 26/3/2021, các đồng chí tự hào được tham gia Lễ Dâng hương và Báo công của Lớp Đảng viên 90 năm thành lập Đoàn và nhận biểu trưng cho Đảng viên trẻ được kết nạp dịp 26/3. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, ngày thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh (13/7/1996-13/7/2021), Đoàn thanh niên MTS cũng vinh dự được giới thiệu 01 đồng chí đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất sang Đảng kết nạp và được tham gia Đoàn thăm quan các di tích liên quan đến ngành than tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Di tích miếu mỏ, Di tích Chi bộ đầu tiên của Khu mỏ tại Mạo Khê – Đông Triều; Khu tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu tại thành phố Hạ Long; Khu di tích Mỏ than Đèo Nai tại Thành phố Cẩm Phả.

            Trong những năm qua công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã được Đoàn thanh niên MTS thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên được triển khai tích cực và triển khai thực hiện theo phương châm: coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên. Cán bộ đoàn các cấp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... góp phần định hình giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

              Đồng thời, Đoàn thanh niên MTS luôn phát huy vai trò của những người trẻ trong công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng như áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nhằm tạo ra những dòng sản phẩm thân thiện môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; tiên phong đóng góp những thành tích lớn trong nghiên cứu phát triển sản phẩm dầu nhờn, sản phẩm mới, các đề tài khoa học.

            Những kết quả trên, khẳng định: Đoàn Thanh niên MTS có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, tuổi trẻ Đoàn thanh niên Công ty đã, đang và sẽ nỗ lực không ngừng để góp những sáng tạo trẻ, những nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, cùng với sự dìu dắt, định hướng, chia sẻ kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công ty, ước mong được khẳng định thương hiệu MTS và phát triển Công ty bền vững.

                              Đoàn thanh niên Công ty

Like0

View 3660

Facebook chat