Title

MTS - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

           “Không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh...” là phương châm hành động mà Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2021 tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV đề ra.

            Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội.

              Năm 2020, tình hình sản xuất tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bị tác động mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, giá nguyên vật liệu, xăng dầu trong năm liên tục biến động. Tuy vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của MTS cơ bản hoàn thành.

               Đại hội đã nghe và nhất trí 100% Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Mức chi trả cổ tức và phân phối lại lợi nhuận 2020;

             Báo cáo của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ...

            Đại hội cũng đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Phạm Văn Hiền - Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả với số phiếu bầu đạt 100%.

            Để hoàn thành mục tiêu An toàn, phát triển, hiệu quả, MTS tập trung một số nhiệm vụ cụ thể:

            Tìm các giải pháp tăng doanh thu, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Xây dựng phướng án sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo sát thực, cải thiện hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ trọng tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Đội ngũ cán bộ cần năng động, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, đưa ra được những giải pháp phù hợp mang tính đột phá.

            Với phương châm hàng động: “Muốn thành công phải quyết liệt; Đoàn kết sức mạnh; Nội lực của tổ chức là Con người ” MTS tin tưởng năm 2021 sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

                                   Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 3397

Facebook chat