Title

MTS - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

    “ Đoàn kết, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể để đưa Công ty tiếp tục vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, cổ đông và người lao động trên tinh thần “Hành động - Sáng tạo - Bứt phá - Hiệu quả…..” là mục tiêu năm 2019 Đại hội đồng cổ đông đề ra.

 

Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

Ông Trần Minh Nghĩa - Giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019

Đại hội đã nghe và nhất trí biểu quyết 100% Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 - kế hoạch SXKD 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc, báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý; báo cáo thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2018. Báo cáo đề xuất thông qua xóa hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu CBCNV công ty được mua ưu tiên khi cổ phần hóa.

    Đại hội cũng đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 đồng chí, Bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 -2014 gồm 03 đồng chí. Chia tay các đồng chí không tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

    Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị và trưởng ban kiểm soát. Kết quả ông Nguyễn Văn Tứ được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Phạm Quang Tuyến được bầu giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019

 

Like1

View 2027

Facebook chat