Title

MTS: Huấn luyện về tổng quan và kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc

Vừa qua, Công ty cổ phần Vật tư – TKV (MTS) phối hợp với Công ty tư vấn giáo dục Việt Nam (EDUVIET) tổ chức lớp huấn luyện đào tạo về tổng quan và kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Báo cáo viên của lớp tập huấn là đồng chí Vũ Hữu Kiên – giảng viên cao cấp ILO.

Tham dự lớp học có 50 học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng phó các phòng ban công ty và các đơn vị trực thuộc. Với thời lượng 02 ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản như: Quản trị nguồn nhân lực, phân tích công việc và quy trình 6 bước trong phân tích công việc, thẩm định kết quả phân tích công việc; cách viết mô tả công việc, tiêu chí đánh giá kết quả công việc và truyền đạt công việc trong doanh nghiệp.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm được kỹ thuật xây dựng bảng mô tả công việc; xác định ví trí việc làm của đơn vị mình nhằm làm rõ nhiệm vụ chính từng công việc, nhóm công việc, các tiêu chuẩn công việc, các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Từ đó, xác định danh mục các vị trí việc làm cần thiết trong đơn vị, xây dựng bảng mô tả công việc cũng như khung năng lực của từng vị trí việc làm và xác định mức lương giao khoán tương ứng. Bên cạnh đó, trên cơ sở xác định vị trí việc làm là các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của từng đơn vị nhằm tránh được tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, giúp giải quyết công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Like0

View 9963

Facebook chat