Title

MTS - KIỂM ĐIỂM CẤP ỦY, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ NĂM 2019

     Thực hiện hướng dẫn số 1687-HD/ĐU ngày 13/11/2018 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ quản lý lãnh đạo các cấp”.

     Thực hiện công văn số 2287/MTS- TCLĐ ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư – TKV. Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Công ty cổ phần Vật tư - TKV tiến hành Hội nghị kiểm điểm cấp ủy và đánh giá xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019.Thành phần dự Hội nghị gồm các đồng chí: Bí thư, Phó bí thư, UV BCH Đảng bộ Công ty; Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng, phó phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc.

    Đồng chí Trần Minh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; kiểm điểm, đánh giá xếp loại cá nhân lãnh đạo quản lý.

Trong năm 2019, Tập thể cán bộ đảng viên Đảng bộ Công ty luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên trong Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tích cực học tập nâng cao trình độ; thực hiện tốt công tác tham mưu, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định sự phát triển của Công ty. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ để cán bộ cùng nhau rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực đội ngũ,chủ động hội nhập đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

                                                                                    Nguyễn Thị Xoa

Like2

View 4321

Facebook chat