Title

MTS - TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

             Thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Chuyên môn và Công đoàn, sáng ngày 10 tháng 7 năm 2021, Công đoàn phối hợp với chuyên môn Công ty tổ chức Lớp Trao đổi và cập nhật kiến thức về điều kiện lao động, quan hệ lao động và đổi mới tổ chức Công đoàn cho 62 học viên là Giám đốc Chi nhánh, Xí nghiệp, CBCNV Phòng TCLĐ; TCHC; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn các cấp, Trưởng, phó phòng ban liên quan đến quan hệ lao động. Dự lớp tập huấn có đồng chí Ninh Thị Mỹ Ngà - UV Ban thường vụ Đảng ủy - PGĐ Công ty

           

          Trực tiếp truyền đạt kiến thức là đồng chí Đỗ Văn Khánh - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh Quảng Ninh, Phó ban chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

          Nội dung trao đổi tập trung vào hai nội dung chính:

          Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trong đó đánh giá Công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

           Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, điều chỉnh 10 nội dung quan trọng: Quản lý lao động; Hợp đồng lao động; quy định về cho thuê lao động; đối thoại tại nơi làm việc; Tiền lương; Thời giờ làm việc - nghỉ ngơi; Kỷ luật lao động; quy định riêng với lao động nữ…

           Tổ chức cập nhật kiến thức về chính sách pháp luật liên quan đến người lao động là hoạt động thường niên của Chuyên môn, Công đoàn Công ty nhằm cập nhật cho cán bộ công đoàn và cán bộ phòng ban liên quan những quy định mới nhất và kỹ năng quản lý, tổ chức trong hoạt động Công đoàn, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

                             Nguyễn Thị Xoa - VPGĐ

Like0

View 1434

Facebook chat