Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2017

1) Giấy mời họp;

2) Giấy xác nhận;

3) Giấy ủy quyền;

4) Chương trình ĐHCĐBT năm 2017;

5) Tờ trình xin sửa đổi điều lệ;

6) QC tổ chức ĐHCĐBT năm 2017.

Update: 20/12/2017- MTS

Facebook chat