Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (Update 05/08/2019)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019:

1. Thông báo mời họp, Chương trình họp. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

2. Mẫu Phiếu xác nhận tham dự Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

4. Quy chế tổ chức tổ chức Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

5. Chi tiết sửa đổi Điều lệ. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

6. Tài liệu tham khảo: Mô tả các ngành nghề kinh doanh của MTS theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

Facebook chat