Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (Update 21/08/2019)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019:

1. Thông báo mời họp (Lần 2), Chương trình họp:

1.1. Thông báo họp. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

1.2. Chương trình họp. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

2. Mẫu Phiếu xác nhận tham dự Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

4. Quy chế tổ chức Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

5. Chi tiết sửa đổi Điều lệ. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

6. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

6.1. Đề xuất bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

6.2. Quy chế bầu cử. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

6.3. Mẫu Đơn ứng cử. Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

6.4. Mẫu Sơ yếu lý lịch. Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

7. Tài liệu tham khảo: Mô tả các ngành nghề kinh doanh của MTS theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

Facebook chat