Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Update 04/04/2019)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019:

1. Thông báo mời dự Đại hội, Chương trình Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

2. Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội. Tải tại đây.

3. Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội. Tải tại đây.

4. Quy chế tổ chức Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

5. Báo cáo SXKD_Ban Giám đốc. Xem chi tiết tại đây.

6. Báo cáo tài chính 2018 (Tóm tắt). Xem chi tiết tại đây.

7. BCTC 2018_Ý kiến của kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.

8. Trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

9. Báo cáo thẩm định BCTC 2018_BKS. Xem chi tiết tại đây.

10. Báo cáo của Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

11. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

12. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

13. Thù lao của HĐQT, BKS. Xem chi tiết tại đây.

14. Xóa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu MTS. Xem chi tiết tại đây.

15. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

15.1. Quy chế bầu cử. Xem chi tiết tại đây.

15.2. Mẫu Đơn ứng cử. Tải tại đây.

15.3. Mẫu sơ yếu lý lịch_Ứng viên HĐQT, BKS. Tải tại đây.

Facebook chat