Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Update 03/04/2020)

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Thông báo mời dự Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

2. Chương trình Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

3. Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội. Tải tại đây.

4. Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội. Tải tại đây.

5. Quy chế tổ chức Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

6. Báo cáo SXKD_Ban Giám đốc. Xem chi tiết tại đây.

7. Báo cáo tài chính năm 2019 (tóm tắt). Xem chi tiết tại đây.

8. Ý kiến của Kiểm toán độc lập về BCTC 2019. Xem chi tiết tại đây.

9. Trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

10. Báo cáo thẩm định BCTC 2019_Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

11. Báo cáo của Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

12. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

13. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

14. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS. Xem chi tiết tại đây.

15. Xin chấp thuận tư cách thành viên HĐQT được bầu bổ sung. Xem chi tiết tại đây.

16. Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung. Xem chi tiết tại đây.

17. Sửa đổi Điều lệ Công ty. Xem chi tiết tại đây.

18. Mô tả chi tiết các Ngành kinh doanh bổ sung. Xem chi tiết tại đây.

Facebook chat