Tin trong ngành

Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

MTS trân trọng thông báo:

Công ty đã ký Hợp đồng số: 060618.003/HD.TC-QN ngày 06/06/2018 với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2018.

Facebook chat