Thông báo trả cổ tức 2017 cho cổ đông chưa lưu ký CK

Công ty cổ phần Vật tư - TKV thông báo tới Quý Cổ đông về hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán như sau:

         1. Hình thức trả cổ tức: Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

         2. Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 31/05/2018.

         3. Mẫu Phiếu thông tin chuyển khoản cổ tức: Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

Facebook chat