Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Update 24/04/2020)

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (tiếp theo):

1. Thông báo mời dự Đại hội (Lần 2). Xem chi tiết tại đây.

2. Chương trình Đại hội (Lần 2). Xem chi tiết tại đây.

3. Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội. Tải tại đây.

4. Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội. Tải tại đây.

17. Sừa đổi Điều lệ Công ty. Xem chi tiết tại đây.

18. Mô tả chi tiết các Ngành kinh doanh bổ sung. Xem chi tiết tại đây.

Facebook chat