Title

CÔNG ĐOÀN MTS – KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2019

          Thực hiện hướng dẫn số 490/HD-CĐTKV ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể lãnh đạo Cán bộ công đoàn. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công đoàn Công ty cổ phần Vật tư tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể lãnh đạo Cán bộ công đoàn năm 2019.

Thành phần dự Hội nghị gồm các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn Công ty. Đồng chí Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị.

Nội dung: kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn Công ty về việc lãnh, chỉ đạo công tác Công đoàn năm 2019, những thành tựu nổi bật và hạn chế, tồn tại cần khắc phục; Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đối với cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

 Kết quả đánh giá: Đối với Công đoàn Công ty tự đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với Công đoàn bộ phận: 01 Công đoàn vững mạnh xuất sắc, 02 công đoàn xuất sắc, 02 công đoàn vững mạnh; Đối với cá nhân: 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 07 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc đánh giá chất lượng cán bộ hàng năm nhằm mục đích nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Like0

View 4192

Facebook chat