Title

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHI QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BCH TW ĐẢNG KHÓA XIII

            Thực hiện kế hoạch số 73- KH/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng ủy Công ty về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Từ ngày 11 đến 15/8/2022, toàn  Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Báo cáo viên là đồng chí Bí thư, Phó bí thư  phụ trách Đảng bộ trực thuộc trực tiếp quán triệt triển khai Nghị quyết.

           Nội dung nghiên cứu, học tập: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; 

          Hội nghị cũng đã được nghe quán triệt Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều; các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật để tổ chức Đảng, đảng viên không muốn vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật Đảng.

           Thông qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết giúp cấp ủy các đơn vị, cán bộ đảng viên nắm vững nội dung, nhất là những điểm mới và nội dung cốt lõi trong Nghị quyết. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Năm khóa XIII của Đảng. 

          Thông qua việc quán triệt, triển khai Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị góp phần răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện cùng với trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

           Sau khi nghiên cứu, học tập, cấp ủy các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

               Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 2071

Facebook chat