Title

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Thanh niên MTS tiếp nối hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa là một phạm trù rất rộng, phản ánh mọi mặt của đời sống con người; là sản phẩm của sự sáng tạo, là thước đo giá trị và sự tiến bộ của nhân loại. Trong mục đọc sách ở phần cuối tập “Nhật ký trong tù” (1942-1943), Hồ Chí Minh đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.”

Trong doanh nghiệp: “Văn hóa doanh nghiệp là sự tổng hợp mọi phương thức hoạt động cùng với biểu hiện của nó mà tổ chức, doanh nghiệp đã sáng tạo ra nhằm thích ứng với những yêu cầu môi trường hoạt động và đòi hỏi sự cạnh tranh”. Văn hóa doanh nghiệp vừa là tài sản tinh thần, vừa là nguồn lực để doanh nghiệp phát triển bền vững. Nó không chỉ điều chỉnh được hành vi của nhân viên, tạo ra được bầu không khí làm việc hăng say, mà còn định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Có thể nói, văn hóa là thước đo giá trị doanh nghiệp và là nguồn lực vô hình đặc biệt của mỗi doanh nghiệp trong thời đại ngày nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa, thanh niên tại MTS tiếp thu, giữ gìn và phát huy những giá trị và truyền thống quý báu của doanh nghiệp vào các hoạt động thiết thực, xây dựng bản sắc đặc trưng cho Đoàn viên thanh niên MTS ngày nay.

Văn hóa doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận thấy ở những điều hữu hình nhưng cái vô hình lại nằm ở chính những trạng thái, tình cảm và hành vi của mỗi cá nhân.Thời đại mà chúng ta đang sống, là thời đại mà khoa học công nghệ phát triển, thời đại của nền kinh tế thị trường. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại yêu cầu phát triển bền vững với vai trò đặc biệt của văn hóa, mà cái quan trọng đó chính là đạo đức. Theo Bác, “biết hy sinh làm lợi cho quần chúng” chính là vấn đề trung tâm, là nội dung quan trọng nhất của những chuẩn mực đạo đức xã hội, không chỉ riêng thanh niên MTS mà cả cán bộ trong công ty cũng đang cố gắng hướng tới.

Thực hiện theo lời căn dặn của Bác, thanh niên MTS với nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn tích cực đi đầu trong các phong trào văn thể, học tập từ văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ…, học tập ngay trong quá trình sản xuất, học tập từ chính những đồng nghiệp của mình. Điển hình việc triển khai những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phối hợp cùng chuyên môn, thanh niên MTS đã cùng tham gia nghiên cứu và triển khai một loạt các giải pháp về khoa học công nghệ, với trên 30 sáng kiến cải tiến và giải pháp kỹ thuật đã áp dụng góp phần cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Mặt khác Đoàn thanh niên của MTS cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn để góp phần nâng cao chất lượng công tác, giáo dục đoàn viên thanh niên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao theo đúng tôn chỉ hành động của mỗi thành viên MTS là “Tâm sáng với việc, tận tụy với nghề”, thiết thực cùng CBCNV xây dựng vị thế công ty ngày càng phát triển.

Quỳnh Hương

Like0

View 6962

Facebook chat