Title

MTS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

                Ngày 04/5/2020, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

          Đại hội đã thông qua 8 nội dung chính và được các cổ đông biểu quyết thông qua trong đó thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu: Dầu DO: 200 triệu lít, dầu nhờn Cominlub: 4.5 triệu lít, bốc xếp: 5.500.000 tấn, vận tải thủy: 1.000.000 tấn. Doanh thu: 3.943.000 trđ, giá trị sản xuất: 472.963 trđ, tiền lương bình quân: 8.573.000 đ, trả cổ tức: 7%.

         Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo của ban kiểm soát; thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO để thực hiện việc kiểm toán năm 2020; Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của MTS theo đó sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh và bổ sung một số mã ngành mới liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

           Năm 2020 với mục tiêu vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19, vừa phải chủ động giữ vững sản xuất cùng khẩu hiệu hành động: An toàn - Hiệu quả - Phát triển mỗi thành viên MTS cố gắng nỗ lực phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể đưa Công ty hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo thu nhập đời sống người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Like1

View 2149

Facebook chat