Title

MTS: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

                 Sáng 18/4/2018, tại trụ sở Công ty, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội. Đại hội đã thông qua dự thảo điều lệ, báo cáo tài chính, các nội dung sửa đổi quy chế, kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động của Công ty.

             Tại Đại hội, Đồng chí Trần Minh Nghĩa – thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. Năm 2017, MTS đã đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, bán hàng, cải tiến quản lý, áp dụng thành công hệ thống CNTT trong điều hành sản xuất và quản lý và đã đạt kết quả đáng ghi nhận và hoàn thành cơ bản các mục tiêu và kế hoạch được Đại hội cổ đông 2017 đề ra. Điều này đã nâng cao được uy tín của thương hiệu MTS trên thị trường cung ứng xăng dầu và sản xuất kinh doanh dầu nhờn trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty trong giai đoạn 2018 – 2020.

             Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2018 của Công ty là: Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề, dịch vụ, tiếp tục đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo an toàn về người, thiết bị, vốn và môi trường; đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững, Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, ổn định sản xuất và duy trì cân đối giữa tiền lương, cổ tức một cách hợp lý, nhằm góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của TKV là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”

      Đại hội đã bầu bổ sung ông Hoàng Kiên - Chuyên viên phòng TCLĐ là thành viên Ban kiểm soát, kết quả bỏ phiếu 100% cổ đông tán thành.

     Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại đại hội được thảo luận và 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Xoa

 

Like1

View 5500

Facebook chat