Tin trong ngành

Đại hội cổ đông


 • Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017

  1. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2017 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV Update: 29/12/2017 29/12/2017
 • Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2017

  1) Giấy mời họp; 2) Giấy xác nhận; 3) Giấy ủy quyền; 4) Chương trình ĐHCĐBT năm 2017; 5) Tờ trình xin sửa đổi điều lệ; 6) QC tổ chức ĐHCĐBT năm 2017. Update: 20/12/2017- MTS 20/12...
 • Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

  1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Vật tư - TKV 17/03/2017
 • Tài liệu ĐHĐCĐ 2017 - Sửa đổi, bổ sung

  1. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. 2. Báo cáo thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. 15/03/2017
 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

  Danh mục các tài liệu ĐHĐCĐ 2017 của MTS 1) Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: download 2) Báo cáo của Ban Giám đốc tại ĐHĐCĐ MTS 2017: download 3) Báo cáo tài chính...
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn nghị quyết tại đây 27/04/2016
Facebook chat