Tin trong ngành

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Update 28/04/2021):

1. Biên bản Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

2. Nghị quyết Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

Facebook chat