Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 (Update 28/08/2019)

8. Thông tin Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát:

8.1. Ông Đỗ Văn Tú:

   - Sơ yếu lý lịch. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

   - Cổ đông đề cử. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

Facebook chat