Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Update 27/04/2021)

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Phạm Văn Hiền. Xem Lý lịch chi tiết tại đây.

Facebook chat