Tin trong ngành

Điều lệ Công ty (Sửa đổi lần thứ tư - 30/08/2019)

MTS trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã thực hiện sửa đổi Điều lệ để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Quý Cổ đông vui lòng tải Điều lệ để xem chi tiết.

Facebook chat