Tin trong ngành

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Update 07/04/2021)

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Thông báo mời dự Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

2. Chương trình Đại hội.Xem chi tiết tại đây.

3. Mẫu Xác nhận tham dự Đại hội. Tải tại đây.

4. Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội. Tải tại đây.

5. Quy chế tổ chức Đại hội. Xem chi tiết tại đây.

6. Báo cáo SXKD_Ban Giám đốc. Xem chi tiết tại đây.

7. Báo cáo tài chính năm 2020 (tóm tắt). Xem chi tiết tại đây.

8. Ý kiến của Kiểm toán độc lập về BCTC 2020. Xem chi tiết tại đây.

9. Trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

10. BC thẩm định BCTC 2020 của BKS. Xem chi tiết tại đây.

11. BC của Ban kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

12. Đề xuất Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

13. BC của Hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

14. BC thù lao của HĐQT, BKS. Xem chi tiết tại đây.

15. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. Xem chi tiết tại đây.

16. Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

    + Quy chế bầu cử. Xem chi tiết tại đây.

    + Mẫu Đơn ứng cử. Tải tại đây.

    + Mẫu Lý lịch. Tải tại đây.

17. Công ty thực hiện đăng ký niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

18. Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua 03 Quy chế:

     + Tờ trình. Xem chi tiết tại đây.

     + Điều lệ Công ty (Sửa đổi). Xem chi tiết tại đây.

     + Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Xem chi tiết tại đây.

     + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

     + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Xem chi tiết tại đây.

Facebook chat