Thông tin cổ đông

Title

Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và trong phạm vi cả nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để phục vụ công tác tuyên truyền Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đăng tải một số câu “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”  “Danh mục các văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử” phục vụ cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn các cấp hiểu rõ hơn về các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri, người ứng cử, vai trò trách nhiệm của cử tri góp phần vào thành công bầu cử. (Tài liệu Hỏi – Đáp đính kèm).

Ban Tuyên giáo CĐTKV

Nội dung tài liệu Hỏi - Đáp

Like0

View 9876

Facebook chat