Thông tin cổ đông

Title

Công ty cổ phần Vật tư - TKV thông báo mời chào giá đơn hàng DG15-2022: "Mua dầu gốc nhóm II - Cấp độ nhớt SUS 60÷70N lần 5 năm 2022 phục vụ sản xuất".(10/10/2022)

Like0

View 6673

Facebook chat