Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty CP Vật tư – TKV thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành và của địa  phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

          Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Trong những năm qua, Đảng uỷ Công ty CP Vật tư - TKV chỉ đạo quan tâm chú trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong đơn vị và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đơn vị; Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn; Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Hội nghị Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Công ty, các đơn vị; sinh hoạt chi bộ; trang Website Công ty,…Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng uỷ Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo đã góp phần làm cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

          Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Đảng uỷ Công ty đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của đơn vị. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết,...  

         Cùng với đó, Công ty và các tổ chức đoàn thể quần Công ty đã triển khai cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. 

         Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, qua đó góp phần trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Công ty đề ra.

         Thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm  phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong đơn vị lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty đã đề ra.

         Ngô Dương

Like0

View 8232

Facebook chat