Tin trong ngành

Video

CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(update ngày 14/03/2024)

1. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Xem chi tiết tại đây.

1.1. Mẫu ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu 01 - A ): Tại đây

1.2. Mẫu ứng cử tham gia BKS (theo mẫu 01 - B): Tại đây

2.1. Mẫu đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu 02 - A ): Tại đây

2.2. Mẫu đề cử tham gia BKS (theo mẫu 02 - B): Tại đây

3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03): Tại đây

Facebook chat