Thông tin cổ đông

Title

Ban Thường vụ Đảng uỷ và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư- TKV họp liên tịch về công tác tổ chức cán bộ.

            Sáng 23/4, tại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV, Đảng uỷ Công ty và Hội đồng quản trị và tổ chức họp liên tịch giữa Ban Thường vụ và Hội đồng Quản trị Công ty về công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đồng chủ trì cuộc họp.

          Thành phần dự họp có các đồng chí: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty; Thành viên ban kiểm soát Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, và trưởng các phòng liên quan. Đồng chủ trì cuộc họp đồng chí Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty.

        Nội dung thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Xem xét tờ trình của Công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 4- 4 tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2024; Triển khai thực hiện Quy chế Quản lý vật tư của TKV; Xem xét tờ trình của Công ty về phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh và bố trí cán bộ theo đó thành lập Phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty, chuyển đổi phòng Thương mại thành phòng Vật tư, điều chuyển một số bộ phận cho phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.

          Kết luận cuộc họp, Hội đồng quản trị và Đảng uỷ Công ty đã thống nhất phương án thành lập Phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty, chuyển đổi phòng Thương mại thành phòng Vật tư. Giải thể Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Công ty, thành lập 07 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty.

          Việc tổ chức lại sản xuất kinh doanh và bố trí cán bộ nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

         Phương Xoa

Like0

View 2257

Facebook chat