Thông tin cổ đông

Title

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ- TKV TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ NĂM 2023

            Sáng 12/5, tại Văn phòng Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và Người lao động năm 2023. Thành phần tham gia đối thoại . Về phía Người lao động có đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, các đồng chí chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc và người lao động đang làm việc tại các Xí nghiệp, chi nhánh Công ty; đại diện Người sử dụng lao động có đồng chí Tạ Quang Tuấn, Giám đốc Công ty và các đồng chí Trưởng các phòng/ phụ trách phòng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc

             Đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện Người lao động đề xuất ý kiến.

             Trong buổi đối thoại Xí nghiệp vận tải Xếp dỡ đưa ra 02 ý kiến về công tác tìm kiếm việc làm c Về phía Người lao động có đồng chí Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty các đồng chí chủ tịch công đoàn các đơn vị trực ho phân xưởng bốc xếp và đầu tư, cải hoán nâng tải các đoàn phương tiện vận tải thủy từ 2400 lên 3600 tấn để tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập và giữ chân Người lao động; Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả đưa ra 03 ý kiến về duy trì việc khám sức khỏe chuyên đề hàng năm cho lao động Nữ trong Công ty; đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh mức tiền lương theo vị trí việc làm phù hợp thực tế của xí nghiệp; việc thực hiện mức tiền lương khu vực vướng mắc khi tham gia đóng BHXH đối với người lao động;  Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai đưa ra 03 ý kiến: Đề nghị duy trì việc khám sức khỏe chuyên đề hàng năm cho lao động Nữ; Trang bị thêm bảo hộ lao động cho công nhân lao động trực tiếp theo đặc thù công việc; đề nghị bổ sung tiền sinh nhật cho Người lao động bằng quỹ Phúc lợi Công ty.

       Đồng chí Trần Bình Lục, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ giải đáp ý kiến của Người lao động

        Các ý kiến tham gia đã được Người sử dụng lao động và các phòng ban tham mưu trả lời và đưa ra phương án phù hợp tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định của Công ty bên cạnh đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

         Công tác thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở những năm gần đây được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty quan tâm thường xuyên. Đảng ủy Công ty ban hành Nghị quyết số 49- NQ/ĐU ngày 30/7/2021 về đổi mới quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 29/01/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- ĐU, ngày 25/12/2020 của Ban TV đảng ủy TQN về " Đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" giai đoạn 2020-2025.

        Năm 2022, Đảng ủy Công ty tổ chức Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 29/01/2021 của Đảng ủy Công ty về Thực hiện nghị quyết số 02- NQ/ĐU ngày 25/12/2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về “đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” giai đoạn 2020-2025 đối với 02 đảng bộ và 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận. Kết quả Giám sát cho thấy nhìn chung các đơn vị đã thực hiện theo đúng Nghi quyết và Kế hoạch Đảng bộ Công ty đề ra.

     Mục tiêu của đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, có sự cân đối giữa các yếu tố về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các bên. Ổn định là việc làm, thu nhập, thời gian làm việc của người lao động cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

      Phương Xoa

Like0

View 4906

Facebook chat