Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV tuyên truyền sinh hoạt chính trị tư tưởng và quyết tâm trong phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh

           Thực hiện Kế hoạch số 186-KH/ĐU ngày 12/03/2024 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

         Đảng ủy Công ty đã ban hành kế hoạch số 168-KH/ĐU ngày 18/03/2024 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký trong toàn Đảng bộ Công ty.

        Các cán bộ, đảng viên đã được tìm hiểu và tuyên truyền các nội dung về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

        Nội dung chính trong bài viết của Tổng Bí thư được bố cục ba phần. Phần thứ nhất, khái quát và đánh giá lại về mặt lịch sử, đó là quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất giang sơn, đất nước. Có thể khẳng định, ở phần thứ nhất của bài viết tuy ngắn gọn nhưng đã tổng kết lại toàn bộ lịch sử Đảng ta từ khi thành lập cho đến khi hoàn thành sứ mệnh thống nhất đất nước với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân Việt Nam anh hùng đã viết nên trang sử vẻ vang, chói lọi của nền độc lập tự chủ nước nhà.

       Phần thứ hai của bài viết, Tổng Bí thư đã tổng kết đánh giá toàn diện quá trình xây dựng đất nước khi giang sơn đã thu về một mối với hai mốc thời gian. Mốc thứ nhất từ năm 1976 đến 1985 là giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của Tổ quốc và tái thiết đất nước. Mốc thời gian tiếp theo từ năm 1986 đến nay. Đây là giai đoạn Đảng tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Thành quả là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đặc biệt trong mở rộng quan hệ đối ngoại và tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng vào các quan hệ quốc tế. Ở phần thứ hai, Tổng Bí thư đã rút ra 5 truyền thống quý báu của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tổng kết phần thứ 2 của bài viết, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”.

        Phần thứ ba của bài viết, trên cơ sở tổng kết Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng và tóm lược cô đọng những quan điểm nhất quán của Đảng ta từ trước đến nay, Tổng Bí thư bàn về 5 bài học có ý nghĩa lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, tư tưởng lấy dân làm gốc trong lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Đặc biệt là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, ưu tiên phát triển chính sách và thể chế, lợi ích hài hòa và sự kiên định, kiên quyết, dự báo, nắm bắt thời cơ, không chủ quan, không tự mãn với thành quả đã làm được là những bài học sâu sắc, có giá trị vững bền. Trên cơ sở 5 bài học, Tổng Bí thư chỉ ra 5 phương diện để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Đảng và cả hệ thống chính trị, tổ chức đảng, bộ máy chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

         Đồng thời được tìm hiểu và tuyên truyền các nội dung về bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký.

         Trọng tâm trong bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đó là:

         Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh: Kết quả nổi bật về mọi phương diện của tỉnh sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện; Mục tiêu phát triển của tỉnh; Định hướng trong thời gian tới; Nhiệm vụ tổng quát; Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

        Trong đó định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại với các đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” và đặc biệt khẳng định việc kiên trì thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển "một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”.

         Từ đó phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh: hoàn thiện hệ giá trị con người Quảng Ninh với các đặc trưng cơ bản: "Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh"

        Quá trình triển khai tuyên truyên truyền, quán triệt đã được thực hiện đến toàn thể Đảng bộ với sự nhiệt tình tìm hiểu, trao đổi về nội dung, giá trị của tác phẩm. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh có giá trị tinh thần rất lớn đối với việc khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân nói chúng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nói riêng về tiếp tục thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

        Việc triển khai học tập, quán triệt, sinh hoạt chính trị tư tưởng tại 28 chi bộ, với gần 300 đảng viên giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn về lý luận và thực tiễn đối với sự lãnh đạo của Đảng và thành tựu đất nước ta đã đạt được trong gần 100 năm qua. Nhận thức được thông điệp: Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân Việt Nam anh hùng, Dân tộc phát triển, quê hương Vùng Mỏ Anh hùng, kiên cường, bất khuất, "kỷ luật và đồng tâm", ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu luôn là tấm gương về văn hóa đạo đức, lối sống, nhân cách, luôn là "công bộc" tận tụy phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương bằng tinh thần "5 thật", "6 dám"; người đứng đầu khiêm tốn, cầu thị, cẩn thận, gian khổ phấn đấu vì hạnh phúc Nhân dân, nêu gương, làm gương ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh và mỗi người dân Quảng Ninh sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tràn đầy khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng phấn đấu vì một Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu cả nước về các mặt như căn dặn và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

       Để kế thừa và phát huy các nội dung trong bài viết, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, thể hiện sự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, vận dụng giá trị, nội dung cốt lõi của bài viết vào thực tiễn hoạt động ở cơ quan, đơn vị, tích cực tự soi vào chính mình, thấm nhuần những tâm đắc, trăn trở, trí tuệ trong hai bài viết, từ đó rèn luyện bản thân, góp phần xây dựng chi bộ và Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh.

         Đảng ủy Công ty CP Vật tư - TKV quyết tâm phát huy vai trò của các cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng của MTS trong phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh

        Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, không ngừng  đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, trọng tâm là truyền thông chủ động trên mạng xã hội thông qua trang website, page, nhóm zalo, facebook, tại các kì sinh hoạt chi bộ định kì, chuyên đề ...;

         Thường xuyên tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phát huy giá trị con người Quảng Ninh gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, niềm tự hào, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, tài năng, trí tuệ, phẩm giá con người của vùng Mỏ kiên cường, bất khuất "Kỷ luật và Đồng tâm";

         Nâng cao chất lượng, lan tỏa các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực, sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng "Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh";

       Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và truyền thống lao động, cống hiến từ các thế hệ đi trước. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty đồng lòng mang một tinh thần mới, niềm tin tưởng mới, đóng góp trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng Công ty phát triển bền vững với “bản sắc Vật tư”, góp phần nhỏ vào giữ gìn và phát huy “bản sắc Quảng Ninh”

        Thu Duyên

Like0

View 2583

Facebook chat