Thông tin cổ đông

Title

MTS -Hưởng ứng “Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc”

             Kế thừa truyền thống quý báu của cha ông ta trong việc phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để giữ nước và dựng nước; học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Đảng ta khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung, phát triển quan điểm “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân nhằm gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh tạo thành sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa.”

Với ý nghĩa đó, Công ty cổ phần Vật tư- TKV đã ban hành Nghị quyết số 95-NQ/ĐU ngày 29/12/2022 về Quốc phòng An ninh năm 2023 trong đó đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu:

Quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Quốc phòng, An ninh.

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kết hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác vận động quần chúng.

Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giáo dục lực lượng tự vệ luôn kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị, có tinh thần đấu tranh với tệ nạn, tiêu cực.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng tuyển gọi công nhân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý điều hành của chuyên môn, vai trò tham mưu của các phòng ban, tổ chức đoàn thể đối với công tác Quốc phòng, An ninh.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty kiểm tra đôt xuất công tác an ninh an toàn tại Phân xưởng bốc xếp và cảng, Xí nghiệp Vận tải, Xếp dỡ

           Sau 8 tháng thực hiện Nghị quyết, Công tác quốc phòng An ninh đã đạt được một số kết quả cụ thể: Công ty đã ban hành 07 văn bản về công tác An ninh an toàn, các Xí nghiệp trực thuộc ban hành 16 văn bản triển khai thực hiện; Công ty kiểm tra chuyên đề 02 lần; Xí nghiệp tự kiểm tra 06 lần, kiểm tra thường xuyên, đột xuất cấp Công ty 16 lượt, cấp đơn vị 13 lượt. Các đơn vị đã chủ động xây dựng, bổ sung Quy chế phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong bảo vệ ANTT, bảo vệ tài sản. Đến thời điểm hiện nay cơ bản các đơn vị đã xây dựng, ký và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương để bảo vệ ANTT, bảo vệ tài sản.

            Công tác kiểm tra an toàn tại mặt bằng sản xuất các đơn vị được tiến hành thường xuyên

           Hưởng ứng “Ngày hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc” là dịp để tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyên truyền vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, của tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

             Phương Xoa 

Like10

View 12101

Facebook chat