Thông tin cổ đông

Title

THÁNG 5 NHỚ NGƯỜI

        Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và cho dân tộc Việt Nam. Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.

        Hằng năm cứ tới dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023).

        Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại, phong trào cứu nước của Nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt. Người đã đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin; bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất mới của thời đại mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga, Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức và huấn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Người đặt nền tảng quan hệ với các dân tộc trên thế giới. Người đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Nước ta từ một xứ thuộc địa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

        Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu Nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Hồ Chí Minh không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một quá trình không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình. Vì thế, Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức để trở thành những người chiến sĩ cách mạng mẫu mực “phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều tìm thấy trong những lời dạy của Người và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của Người, từ phong cách Hồ Chí Minh những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, vươn tới những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ trong cuộc sống.

        Hằng năm, cấp ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh toàn Đảng bộ.

        Cấp ủy đã ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm sát với nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023, nhất là xử lý hiệu quả những vấn đề nổi cộm, các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề được thảo luận công khai, đặc biệt là việc lấy ý kiến các tập thể, cá nhân về triển khai thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với cấp ủy, cơ quan chuyên môn Công ty, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Công ty, đơn vị và từng cá nhân.

         Cấp ủy các cấp đã lãnh, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức sinh hoạt sâu rộng về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tổ chức kể chuyện về tấm gương của Bác; tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; biểu dương gương điển hình tiên tiến,… góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

        Tuy Bác đã đi xa, nhưng Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu; một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với hệ thống các quan điểm, lý luận toàn diện, sâu sắc về đường lối cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách sống và làm việc của Người là mẫu mực cho mọi thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, noi theo.

         Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm; lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu, nguyện mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã chọn.

        Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

                Thu Duyên

Like0

View 5048

Facebook chat