Thông tin cổ đông

Title

“Tuyên truyền, học tập, quán triệt về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

              Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu”, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, bền bỉ, nhằm mục đích xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                Lễ ra mắt Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

              Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013-01/02/2023), vừa qua, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức xuất bản, ra mắt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay. Tác phẩm nói về những vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.  

Tác phẩm: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

               Cuốn sách gồm 600 trang với 111 bức ảnh là tổng hợp các bài viết, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong thời gian qua. Nội dung cốt lõi của tác phẩm gồm 03 phần, cụ thể như sau:

            - Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm 01 bài viết tổng quan, 04 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013-2022).

             Trong đó nêu rõ tham nhũng, tiêu cực là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”, là một trong những nguy cơ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, uy hiếp sự tồn vong của chế độ, làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” với quyết tâm "không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào". Mục tiêu của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước"; việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để "trị bệnh cứu người", "kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính". Từ đó, tác phẩm chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" tham nhũng, tiêu cực.

               - Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, (trang 207 đến 522), gồm tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, "Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng", hay "để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực", phải xuất phát từ "cái gốc của mọi công việc", đó là cán bộ và công tác cán bộ, bởi lẽ, "Tiền mất có thể thu hồi lại. Cán bộ mất phẩm chất chính trị, có thể trở thành phản bội Đảng, nhân dân thì nguy hiểm vô cùng". Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình "như rửa mặt hàng ngày". Cán bộ, đảng viên phải phải luôn tiền phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, "đảng viên đi trước, làng nước đi sau".

                 - Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” (trang 523 đến 619, tuyển chọn 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và chính khách, học giả nước ngoài) khẳng định “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”. thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                  Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

                  Cùng với đó, để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, bởi "chúng ta nhận thức rằng sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất nước. Không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có độc lập dân tộc vững chắc, không có quyền làm chủ thật sự của nhân dân, không có nhà nước của dân, do dân và vì dân theo đúng nghĩa của nó và càng không thể có chủ nghĩa xã hội".

                 Với những giá trị tích cực mang lại, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này.

                     Đảng ủy Công ty đã ban hành kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 31/03/2023 về việc “Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm " Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, theo đó các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi, định kỳ kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và vận dụng những nội dung trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

                   Đưa việc giới thiệu tác phẩm vào sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ.

                 Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngành Than,Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2/9, dịp 60 năm thành lập Tỉnh, Ngày thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh, Ngày thành lập Công ty, Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ-Truyền thống ngành Than, Ngày Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than,...

               Vận dụng những nội dung tác phẩm trong thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức đợt sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến người lao động. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, ngành Than, của Công ty.

                      Thu Duyên

Like0

View 7971

Facebook chat