Thông tin cổ đông

Title

Vai trò của cấp uỷ trong công tác tái cơ cấu quản trị Công ty.

         Ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1263/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.

         Theo đó, ngày 15/11/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV đã có kết luận số 126-KL/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.

        Triển khai các định hướng trên đây, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 123-NQ/ĐU ngày 22/12/2023 đề ra mục tiêu và giải pháp thực tiễn để “Đẩy mạnh thực hiện công tác tái cơ cấu, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quản trị nội bộ doanh nghiệp”. Từ đó hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 (theo Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ). Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp, tăng trưởng hợp lý.

          Nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn, đảm bảo việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên. BCH Đảng bộ Công ty đã thông qua phương án tái cơ cấu bao gồm: (1) Giải thể Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Công ty do đã thực hiện xong sứ mệnh lịch sử và không còn phù hợp về mặt tổ chức tại thời điểm hiện nay. (2) Thành lập Phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty và chuyển đổi Phòng Thương mại thành Phòng Vật tư Công ty. 

        Trong quá trình tái cơ cấu, Đảng ủy Công ty đã cơ bản làm tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ chủ trương đến tổ chức thực hiện, tạo sức mạnh tổng hợp giữa Ban lãnh đạo Công ty với tổ chức Đảng để tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức, lao động thành công. Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp, thống nhất cao, phát huy tư tưởng tập thể, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng, vừa giải quyết tính cấp bách, trước mắt, vừa đáp ứng tính cơ bản, lâu dài. Đây thực sự là động lực, là đầu tầu đưa Công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn, thách thức khi kinh tế trong nước và thế giới đang có nhiều biến động. Thực tiễn cho thấy ở đâu tổ chức Đảng vững mạnh thì ở đó có sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất, sức mạnh “phi thường” để dẫn tới thành công.

         Thêm nữa, BCH Đảng bộ Công ty cũng xác định tầm quan trọng của việc lựa chọn nhân sự đúng người đúng việc, chú trọng việc đánh giá, lựa chọn, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, đúng vị trí, phù hợp với yêu cầu công việc, thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ; tăng cường phâncấp, phân quyền cho các đơn vị để tăng tính chủ động trong quản lý nghiệp vụ, chuyên môn.

         Đồng thời Đảng ủy Công ty cũng lãnh, chỉ đạo cơ quan chuyên môn đề ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể, với kế hoạch toàn diện, có phương án và lộ trình chi tiết kèm theo trách nhiệm của từng cá nhân, các bộ phận có liên quan; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định cho phù hợp để ổn định tổ chức, nhân sự và hoạt động đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định của cấp trên. Việc lựa chọn những điểm đột phá để tiến hành tái cấu trúc là rất quan trọng, tạo tiền đề chuyển biến cho cả hệ thống, cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ gìn và phát huy “bản sắc Vật tư”, ổn định tư tưởng, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập người lao động.

         Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho công tác tái cơ cấu Công ty. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Đảng ủy Công cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, động lực để hoàn thiện, đổi mới mô hình và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng gắn với quá trình triển khai tái cơ cấu quản trị trong toàn Công ty, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể thiết thực. Đảng ủy Công ty lãnh đạo và quyết định về chủ trương, định hướng trong chiến lược và quy hoạch tổng thể về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, định kỳ có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh mục tiêu, giải pháp cho phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế.

        Cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và truyền thống lao động, cống hiến từ các thế hệ người Vật tư. Cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty đồng lòng mang một tinh thần mới, niềm tin tưởng mới, đóng góp trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng Công ty với “cơ cấu mới” phát triển bền vững.

            Thu Duyên

Like0

View 2288

Facebook chat