Tin trong ngành

Video

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tại đây

+ Mẫu 1 -A Giấy cá nhân UQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên MTS 2024: Tại đây

+ Mẫu 1 - B Giấy tổ chức UQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên MTS 2024: Tại đây

+ Mẫu 1 - C Giấy Tập thể UQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên MTS 2024: Tại đây

+ Mẫu 2 -A Giấy xác nhận các nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên MTS 2024: Tại đây

+ Mẫu 2 -B Giấy xác nhận tổ chức tham dự ĐHĐCĐ thường niên MTS 2024: Tại đây

Facebook chat