Thông tin cổ đông

Title

Cán bộ, Đảng viên Công ty Cổ phần Vật tư - TKV luôn chú trọng học tập và làm theo lời Bác

           Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đến Quảng Ninh và ngành than - khoáng sản. Bác đã chín lần về thăm vùng mỏ Quảng Ninh, trong đó, Bác dành nhiều tình cảm đặc biệt cho công nhân, cán bộ ngành than. Bác căn dặn: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân, cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh - quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.

             Bác hồ về thăm mỏ Đèo Nai

        Những kỉ niệm, hình ảnh đẹp về Bác luôn mãi đi cùng công nhân, cán bộ vùng mỏ. Ghi nhớ lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã và đang kế thừa, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của công nhân mỏ, của các thế hệ cha anh đi trước, đã và đang thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Công ty.

         Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty luôn xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn thể Đảng viên, người lao động. Đảng bộ Công đã luôn đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên, người lao động có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm, hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong những năm qua việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ Công ty luôn được triển khai thực hiện và duy trì có hiệu quả các mô hình học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và làm theo Bác từ những điều giản dị nhất, qua đó góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.

Đảng bộ Công ty luôn xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên, liên tục

          Hằng năm, Đảng ủy Công ty đều tổ chức quán triệt nội dung các kết luận, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của toàn Đảng bộ. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện gắn với việc tổ chức quán triệt, học tập thảo luận chuyên đề hàng tháng, quý, hàng năm. Ngoài ra, cử cán bộ, đảng viên tham dự các lớp quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức. Qua việc tổ chức quán triệt đã triển khai đầy đủ, kịp thời, giúp đảng viên và quần chúng trong cơ quan hiểu và thống nhất trong tư tưởng và hành động; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

         Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, qua đó đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của đảng viên, người lao động.

          Ba năm qua Đảng bộ Công ty đã đăng ký xây dựng 17 mô hình “Học và làm theo Bác” (trong đó tập thể: 8, cá nhân 9) cấp Đảng ủy Than Quảng Ninh.

        Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Việc nêu gương được thực hiện cả đối với bản thân mình, đối với người và đối với công việc; làm gương thường xuyên từ việc nhỏ đến việc lớn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm; nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, học tập, sinh hoạt trước cán bộ, đảng viên và nhân dân. "Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu" trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, qua đó đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

        Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

        Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đang và sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đóng góp tích cực vào việc thực hiện lời căn dặn của Bác: “Bác mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”.

             Thu Duyên

Like0

View 1198

Facebook chat