Thông tin cổ đông

Title

Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

         Sáng 20/6, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội.

Ông Phạm Đăng Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội.

       Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện được mời tham dự Đại hội là: 779 cổ đông. Số lượng đăng ký tham dự là: 16 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền dự họp cho 13.935.791 cổ phần, tương ứng 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Tạ Quang Tuấn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

        Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Ông Tạ Quang Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đánh giá: Năm 2023, cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina dẫn đến tăng giá nguyên nhiên vật liệu, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty. Để hoàn thành kế hoạch năm 2023, Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn, tích cực tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm theo đó các chỉ tiêu sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch: Giá trị sản xuất đạt 109%; Lợi nhuận: 127%; Tiền lương bình quân: 127%. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, cổ tức Đại hội đồng cổ đông đề ra và nghĩa vụ với nhà nước. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích người lao động, chăm lo cải thiện  điều kiện làm việc, thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Thành viên chuyên trách HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

         Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Đại hội năm 2024 đề ra với chủ đề “An toàn- Đoàn kết- Phát triển- Hiệu quả” Đại hội đề ra một số nhiệm vụ cụ thể:

        Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, thiết bị an toàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, triển khai các giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng trưởng hợp lý; Đổi mới, sáng tạo áp dụng công nghệ tiên tiến đẩy mạnh các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng; chủ động thích ứng, linh hoạt công tác điều hành sản xuất; Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu quản trị; đề ra các mục tiêu cụ thể để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Đại hội thông qua 08 báo cáo và 05 tờ trình. Tất cả các nội dung tại Đại hội được cổ đông tán thành 100%,

         Đại hội thông qua 08 báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV; Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của của HĐQT, BGĐ điều hành công ty năm 2023; Báo cáo đề xuẩt phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và 05 tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Đề án tái cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV; Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024; Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tâp trung; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029). Tất cả các nội dung  tại Đại hội được cổ đông tán thành 100%, dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 là 7%.

        Thành viên Hội đồng quản trị Công ty khoá III, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

         Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, ông Phạm Đăng Phú tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khoá III, nhiệm kỳ 2024-2029;

        Thành viên Ban kiểm soát Công ty khoá III, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

         Bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người, ông Trần Thanh Tùng, tái cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát khoá III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

        

          Chúc mừng đồng chí Phạm Văn Hiền, thành viên HĐQT công ty khoá II thôi không tham gia HĐQT Công ty khoá III

                      Phương Xoa

 

Like0

View 1152

Facebook chat