Thông tin cổ đông

Title

Công ty CP Vật tư - TKV thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ

          Sáng ngày 16/5, Công ty CP Vật tư - TKV đã tổ chức các hội nghị: Tập thể Lãnh đạo Công ty, Tập thể Lãnh đạo Công ty mở rộng và Cán bộ chủ chốt Công ty theo quy trình để rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty, giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 theo đúng Quyết định số 2750/QĐ-HĐQT-MTS ngày 19/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty CP Vật tư-TKV. Đồng chí Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty, chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thế Thành phổ biến quy định quy hoạch cán bộ lãnh đạo

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, nhấn mạnh: Việc bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty, giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo sự chủ động về cán bộ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị trong Công ty.

           Việc bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy chế, quy trình, quy định của TKV, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, của Công ty CP Vật tư-TKV. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tham gia việc bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty, giai đoạn 2025-2030 cần nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng.

              Các đồng chí đại biểu dự họp 

          Đồng chí Hoàng Văn Thương, Phụ trách phòng Tổ chức Lao động Công ty đã trình bày tờ trình về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty, giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2030, đối với quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty, sẽ bầu bổ sung quy hoạch 01 đồng chí.

          Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với chức danh Giám đốc Công ty, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty, giai đoạn 2025-2030.

             Các đồng chí đại biểu biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu

            Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tại các hội nghị, Tập thể Lãnh đạo Công ty, Tập thể Lãnh đạo Công ty mở rộng và cán bộ chủ chốt Công ty đã thực hiện các bước theo đúng Quyết định số 2750/QĐ-HĐQT-MTS ngày 19/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty CP Vật tư-TKV. Qua các bước, đồng chí được lựa chọn, giới thiệu để bổ sung quy hoạch đều đạt tỷ lệ phiếu đồng ý cao.

            Ngô Dương

Like0

View 5040

Facebook chat