Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

           Thời gian qua, đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác tại Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

             Bí thư Đảng ủy Tạ Quang Tuấn báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

           Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy và Ban lãnh đạo quản lý, điều hành Công ty đã tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên, công nhân viên, người lao động và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, gắn liền với công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh Quảng Ninh, Đảng uỷ TKV và của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, hằng năm, Đảng uỷ Công ty đều xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; lấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hằng năm.

            Trong năm 2023, nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng uỷ Công ty. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị đã tìm hiểu và nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, thái độ và tinh thần thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, phòng ban, đơn vị.

               Sinh hoạt Chi bộ lồng ghép sinh hoạt chuyên đề tại CHi bộ Văn phòng Giám đốc

           Năm 2023, toàn Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công 112 hội nghị sinh hoạt chuyên đề với 57 nội dung chuyên đề. Tiêu biểu là các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với quán triệt Nghị quyết số 92-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Công ty và Kế hoạch số 100-KH/ĐU ngày 21/02/2023 về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023,…Đây đều là những nội dung rất thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty và góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ.

                      Học tập chuyên đề tại Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai

            Trong năm 2024, thực hiện Kế hoạch số 184-KH/ĐU ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 165-KH/ĐU ngày 29/02/2024 triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Theo đó, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. Đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại chi bộ.

          Đảng viên, công chức sau khi được học tập các chuyên đề năm 2023 đều có nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ...Thông qua học tập và làm theo lời Bác, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Cơ quan chuyên môn, Thanh tra Nhân dân, Công đoàn, Hội cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

                 Đoàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty kiểm tra tại Đảng bộ Vật tư Cẩm Phả

           Theo đó, năm 2023 Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã triển khai 04 cuộc; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công ty triển khai 03 cuộc; Cơ quan chuyên môn triển khai 02 cuộc; Thanh tra Nhân dân triển khai 02 cuộc; Công đoàn Công ty triển khai 01 cuộc; Hội cựu Chiến binh Công ty triển khai 01 cuộc; Đoàn thanh niên Công ty triển khai 01 cuộc; số cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề của các chi bộ 39/28 chi bộ, trong đó 28 cuộc kiểm tra, 11 cuộc giám sát. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của người lao động đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, từ đó khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được chú trọng thực hiện, có hiệu quả, thực chất.

                        Ngô Dương

Like0

View 1981

Facebook chat