Thông tin cổ đông

Title

Đảng bộ Công ty CP Vật tư - TKV: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

            Những năm qua, Đảng uỷ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác Đảng năm 2023 với nhiều đổi mới góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

            Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh; hiện có 05 chi, đảng bộ trực thuộc, 27 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận với 292 đảng viên. Nhiều năm nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp ủy từ Công ty đến đơn vị quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được chú trọng, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn các cấp, cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

            Nhờ thường xuyên quan tâm, chú trọng đến xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Công ty có nhiều chuyển biến tích cực, số quần chúng được kết nạp đảng hằng năm đều đảm bảo theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khoá XII đã đề ra. Trong năm 2023, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 11 quần chúng ưu tú, đạt 122% kế hoạch năm; thẩm định quy trình công nhận đảng viên chính thức cho 12 đảng viên dự bị. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng tại Tam Đảo cho đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ tham mưu, giúp việc, chuyên trách Đảng của Đảng uỷ Công ty; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 và năm 2023. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên cũng được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị nhất là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu.

            Công tác cán bộ được quan tâm đúng mức, gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Trong năm 2023, Đảng uỷ Công ty đã thực hiện quy trình giới thiện kiện toàn bổ sung 01 đồng chí vào Ban Chấp Đảng bộ Công ty; Chuẩn y kết quả bầu phó bí thư cấp uỷ trực thuộc đối với 01 đồng chí; Chỉ định tham gia cấp uỷ trực thuộc đối với 01 đồng chí; Chỉ định bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên, phụ trách chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty và Đảng uỷ bộ phận đối với 18 đồng chí.

          Cùng với việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng bộ Công ty cũng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh, uy tín của Đảng. Đảng bộ Công ty cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện chương trình đồng bộ kiểm tra giám sát, thanh tra: Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã triển khai 04 cuộc; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công ty triển khai 03 cuộc; Cơ quan chuyên môn triển khai 02 cuộc; Thanh tra Nhân dân triển khai 02 cuộc; Công đoàn Công ty triển khai 01 cuộc; Hội cựu Chiến binh Công ty triển khai 01 cuộc; Đoàn thanh niên Công ty triển khai 01 cuộc; số cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề của các chi bộ 39/28 chi bộ, trong đó 28 cuộc kiểm tra, 11 cuộc giám sát. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của người lao động đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

        Ngô Dương

Like1

View 3122

Facebook chat