Thông tin cổ đông

Title

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HỌC TẬP, TUYÊN TUYỀN, QUÁN TRIỆT, NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

         Đảng bộ Công ty triển khai học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

      Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐU, ngày 21/02/2023 của Đảng ủy Công ty về thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, trong đó tập trung nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Với mục tiêu phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, tăng cường nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục, bồi dưỡng  lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường kiểm tra, giám sát; tiến hành sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty dự sinh hoạt Chi bộ Kỹ thuật, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Công ty

         Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 31/03/2023 của Đảng ủy Công ty về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị là làm cho cán bộ, đảng viên người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động về công tác hệ trọng này.

Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai học tập tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

         Theo đó, để thực hiện hiệu quả Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, cơ quan, đơn vị.

 

Chi bộ Thí nghiệm, Đảng bộ Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả lồng ghép học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đợt sinh hoạt Chi bộ định kỳ

        Đảng uỷ Công ty Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, người lao động và cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc về Kế hoạch số 100-KH/ĐU, ngày 21/02/2023 và Kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 31/03/2023 của Đảng ủy Công ty. Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Tuyên truyền, quán triệt học tập và làm theo Bác, đưa giới thiệu tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của chi bộ hàng tháng

          Việc tuyên truyền, quán triệt học tập và làm theo Bác, đưa giới thiệu tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngành Than, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2/9, dịp 60 năm thành lập Tỉnh, Ngày thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh, Ngày thành lập Công ty, Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ-Truyền thống ngành Than, Ngày Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than,...

         Đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra giám sát định kỳ/đột xuất kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và vận dụng những nội dung trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm, báo cáo việc triển khai vào ngày 10/11 hằng năm.

         Cán bộ, đảng viên, đoàn viên sau khi học tập, quán triệt thực hiện xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời vận dụng những nội dung tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, chi bộ mình. Đồng thời tích cực tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

         Lê Thị Thu Duyên

Like0

View 4949

Facebook chat