Thông tin cổ đông

Title

MTS- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thực hiện chương trình của Hội đồng quản trị Công ty. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Vật tư – TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì Hội nghị.

Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung “Ngành nghề kinh doanh của Công ty”

Công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật lại mã nghành nghề kinh doanh theo quy định của Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

 Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Đỗ Văn Tú là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 thay đồng chí Phạm Quang Tuyến -Trưởng ban kiểm soát nghỉ chế độ.

Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu trưởng ban, kết quả ông Đỗ Văn Tú trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại đại hội được thảo luận và 100% đại biểu biểu quyết tán thành.

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo đã cảm ơn đồng chí Phạm Quang Tuyến trong thời gian làm việc tại Công ty đã có nhiều cống hiến giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và tặng hoa chúc mừng đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                                                Văn phòng 

Like0

View 15139

Facebook chat