Title

MTS - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

          Ngày 27/4/2022, Công ty cổ phần Vật tư - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội.

          Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 16 cổ đông đại diện cho 13.499.353 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 90,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

          Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

          Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, diễn biến giá cả sắt thép, nguyên vật liệu để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 phù hợp với thực tế đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.

         Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, năm 2022; Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát; Danh sách công ty kiểm toán kiểm toán độc lập năm 2022.

       .   Tất cả các báo cáo tại Đại hội được cổ đông tán thành 100% Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 là 7%.

         Trong phần thảo luận, Đại hội đã lắng nghe ý kiến của đại diện cổ đông tham gia, sau khi được giải đáp, cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung được trả lời.

         Đại hội  tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo phương pháp bỏ phiếu kín, kết quả ông Trần Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu tán thành 100%

                   Nguyễn Thị Xoa

Like0

View 4599

Facebook chat