Thông tin cổ đông

Title

MTS huấn luyện định kỳ ATVSLĐ nhóm 1 và nhóm 4 năm 2024

           Thực hiện Kế hoạch số 422/KH-MTS ngày 23/02/2024 của Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Công ty về việc “Tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ năm 2024-2025”. Ngày 27/3, Cơ quan Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2024 cho đối tượng nhóm 1 và nhóm 4. Đồng chí Lê Văn Dương, giảng viên trường cao đẳng Than- Khoáng sản Việt Nam trực tiếp giảng dạy.

             Khai mạc lớp huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động năm 2024

          Đối với nhóm đối tượng 1, các chuyên đề của lớp học tập trung vào nghiên cứu và thảo luận các nội dung: quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ; các yêu cầu về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ; hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, độc hại, trong sản xuất, phương pháp phát hiện, phòng ngừa và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; phương pháp đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp. Đặc biệt nghiên cứu triển khai Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

         Nhóm đối tượng 4, tập trung quán triệt các văn bản, quy định hiện hành của Tập đoàn, Công ty về công tác ATVSLĐ, Vệ sinh công nghiệp, các nguy cơ xảy ra mất an toàn khi làm việc; quy định xếp đặt vật tư, thiết bị, dụng cụ đồ nghề, phương tiện vận tải...

         Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những giải pháp cơ bản để giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất. Việc tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm cho người lao động đã được các cấp lãnh đạo từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc quan tâm và thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả của công tác ATVSLĐ, hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất.

         Phương Xoa

Like0

View 1332

Facebook chat