Title

MTS: Quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 27-7, Đảng ủy Công ty cổ phần Vật tư - TKV (MTS) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 300 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ MTS. Trực tiếp truyền đạt tinh thần của Nghị quyết tới hội nghị là đồng chí Trần Minh Nghĩa – UV BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy công ty.

Bí Thư Trần Minh Nghĩa đã giới thiệu nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc thực hiện triển khai hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Với phương thức truyền đạt phù hợp, hiệu quả tới từng đối tượng, cùng những minh chứng về tình hình sát thực hoạt động sản xuất kinh doanh của đảng bộ; bài giảng đã thu hút được sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên tại hội nghị.

Quán triệt triển khai Nghị quyết, đồng chí Bí thư yêu cầu toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cần thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết; các cấp ủy cần chủ động thực hiện xây dựng chương trình hành động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị; nắm chắc và hiểu rõ những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp, từ đó vận dụng sáng tạo, hiệu quả nghị quyết trong thực tiễn. Theo đó, xác định cần tiếp tục lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời gian tới, để đẩy mạnh hoạt động hiệu quả, Đảng bộ công ty triển khai thực hiện những bước đi cụ thể thực hiện các giải pháp đưa Nghị quyết vào thực tế cuộc sống trong nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế như hiện nay.

Like0

View 14209

Facebook chat